Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"


СВОБОДНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „БИБЛИОТЕКАР”
В БИБЛИОТЕКА КЪМ НЧ „ЯНА ЛЪСКОВА -1905”НЕСЕБЪР-СТАР ГРАД


О Б Я В Л Е Н И Е

НЧ”Яна Лъскова-1905” Несебър-обявява свободно работно място за длъжността „Библиотекар”към библиотека стар град на основание чл.8 ал.1 т.5 от ЗОБ и Заповед №57 / 15.03.2018 г на Председателя на ЧН.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Библиотечно-библиографска и информационна дейност.

1.2. Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; участва в дейности по: набавяне, организация, съхранение, опазване и ползване на библиотечните фондове; изгражда и поддържа библиотечно-библиографски и информационно-търсещи системи: каталози и картотеки в традиционен и електронен вид; осъществява библиотечно-библиографско и информационно обслужване на ползвателите на библиотеката; поддържа отчетна и технологична документация; осъществява културни, образователни, информационни и квалификационни прояви. Участва в комисии и работни групи по определени проблеми; планира и отчита дейността си.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или ”Магистър” с образователно-квалификационна степен по библиотечно-информационни науки, филология.
1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието– Специалности с професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки", професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл.
1.5. Години професионален опит: Професионалният опит е предимство
1.6. Допълнителни изисквания: Добра компютърна грамотност, владеене на чужди езици.
1.7.Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността-
1.8 начин на провеждане на конкурса: тест (концепция на кандидата за подобряване работата на библиотеката, интервю)
2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма).
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.
2.3. Автобиография.
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
2.5. Декларация от кандидата,че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме определената длъжност.

3. Място за подаване на документите:
3.1. Кандидатите подават документите за кандидатстване лично (или чрез пълномощник) в Народно Читалище „Яна Лъскова-1905”-Несебър –гр.Несебър ул.Месамбрия „ № всеки делничен ден от 10.00ч до 12.00ч и от 13.00ч до 16.00ч.
Тел. За контакти 0554 43159; 0554 45714
4. Срок за подаване на документите: до 15.04.2018 година включително.

5. Етапи:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за заемане на длъжността на основание чл.67 ал.1 т.1 във връзка с чл.70 от КТ
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


 
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1